सिचाईको उपाय !

५ असार २०७३, आईतवार १३:५८
 

afFs]sf] sDbLdf c;f/ nfUbf ;d]t wfgsf] ljp /fVg] u/L kfgL gk/]kl5 ljp /fVgsf] nflu kDkË;]6sf] k|of]u u/]/ Jof8 ux|f] l;rfO{ ul/b} . kmf]6f] M ?b| ;'j]bL÷;b/nfO{g86sd

बाँकेको कम्दीमा असार लाग्दा समेत धानको विउ राख्ने गरी पानी नपरेपछि विउ राख्नको लागि पम्पङ्गसेटको प्रयोग गरेर व्याड गह्रो सिचाई गरिदै । फोटो  :  रुद्र सुवेदी/सदरलाईनडटकम

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

‘बालविवाहबिरुद्ध बालबालिका नै विरोधमा उत्रनु पर्छ’

५ असार २०७३, आईतवार १३:५८
बालविवाह रोकेको भन्दै प्रहरी र स्थानीय सम्मानित सपना विष्ट/सदरलाईन  : सामाजिक कु–संस्कारको रुपमा रहेको बालविवाह रोक्नको लागि बालबालिकाले नै विरोध गर्न सकेमात्र समाजबाट बालविवाहको प्रचलन हराउने सो क्षेत्रका अभियन्ताहरुको सुझाव छ । बाँकेको राप्तिपारी मटैहिया गाविसमा आयोजित स्थानीय महेन्द्र मावि मटेहियामा गृह मन्त्रालय र युएनडिपिको सशस्त्र हिंसा न्यूनिकरण तथा सामुदायिक […]